Những stt về gia đình nhỏ bằng tiếng anh hạnh phúc

Đăng ngày 01/03/2024

Gia đình nhỏ hạnh phúc là một kho báu vô song, nơi những giây phút giản đơn trở nên quý giá. Bài viết Những stt về gia đình nhỏ bằng tiếng anh hạnh phúc sẽ cung cấp những câu nói chất lượng cho bạn.

1. Stt về gia đình nhỏ bằng tiếng anh hạnh phúc

1. Family is not an important thing. It’s everything. (Câu nói của Michael J. Fox)

Dịch nghĩa: Gia đình không phải một thứ gì quan trọng cả. Nó là tất cả

2. The love of family and the admiration of friends is much more important than wealth and privilege. (Câu nói của Charles Kuralt)

Dịch nghĩa: Tình yêu thương của gia đình và lòng ngưỡng mộ của bạn bè thì quan trọng hơn rất nhiều so với sự giàu có hay đặc quyền

3. The family is the test of freedom; because the family is the only thing that the free man makes for himself and by himself. (Câu nói của Gilbert K. Chesterton)

Dịch nghĩa: Gia đình là bài kiểm tra của sự tự do bởi vì gia đình là thứ duy nhất mà người đàn ông tự do tạo nên chính mình và bởi chính anh ta

4. Family is not just skin and flesh; it’s all heart and feeling.(Khuyết danh)

Dịch nghĩa: Gia đình không chỉ là da là thịt. Nó là cả trái tim và những xúc cảm

5. The family is one of nature’s masterpieces. (Câu nói của George Santayana)

Dịch nghĩa: Gia đình chính là một trong những kiệt tác của thiên nhiên

6. A family is a place where minds come in contact with one another. (Câu nói của Buddha)

Dịch nghĩa: Gia đình là nơi tâm trí tới và kết nối với người khác 

7. Family and friends are hidden treasures, seek them and enjoy their riches. (Câu nói của Wanda Hope Carter)

Dịch nghĩa: Gia đình và những người bạn là những kho báu ẩn giấu, hãy tìm kiếm họ và hưởng thụ sự giàu có từ họ đi

Các câu nói về gia đình nhỏ bằng tiếng anh 
Các câu nói về gia đình nhỏ bằng tiếng anh

2. Câu nói về gia đình nhỏ bằng tiếng anh hay

1. Families are like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song.

Dịch nghĩa: Gia đình giống như một bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm, nhưng luôn là một ca khúc tuyệt đẹp. 

2. If you have a place to go, it is a home. If you have someone to love, it is a family. If you have both, it is a blessing.

Dịch nghĩa: Nếu bạn có một nơi để về, đó gọi là nhà. Nếu bạn có một người để yêu thương, đó gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai, đó là một phước lành. 

3. The family is one of nature’s masterpieces.

Dịch nghĩa: Gia đình là một kiệt tác của tạo hóa. 

4. A man should never neglect his family for business.

Dịch nghĩa: Một người đàn ông không bao giờ nên coi gia đình nhẹ hơn sự nghiệp của anh ta. 

5. Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.

Dịch nghĩa: Không có gia đình, người ta cô độc giữa thế gian, run rẩy trong giá lạnh.

Stt tiếng anh về gia đình nhỏ hay
Stt tiếng anh về gia đình nhỏ hay

3. Stt về gia đình nhỏ bằng tiếng anh ngắn gọn

1. If you have a place to go, it is a home. If you have someone to love, it is a family. If you have both, it is a blessing.

Dịch nghĩa: Nếu bạn có một nơi để về, đó gọi là nhà. Nếu bạn có một người để yêu thương, đó gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai, đó là một phước lành.

2. The family is one of nature’s masterpieces.

Dịch nghĩa: Gia đình là một kiệt tác của tạo hóa.

3. A man should never neglect his family for business.

Dịch nghĩa: Một người đàn ông không bao giờ nên coi gia đình nhẹ hơn sự nghiệp của anh ta.

4. Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.

Dịch nghĩa: Không có gia đình, người ta cô độc giữa thế gian, run rẩy trong giá lạnh.

5. Home is where you are loved the most and act the worst.

Dịch nghĩa: Gia đình là nơi bạn hành động một cách ngu xuẩn nhất nhưng lại được yêu thương nhiều nhất.

6. When you look at your life, the greatest happinesses are family happinesses.

Dịch nghĩa: Khi bạn nhìn lại cuộc đời mình, hạnh phúc lớn lao nhất chính là hạnh phúc gia đình.

Những câu nói về gia đình nhỏ ngắn gọn bằng tiếng anh
Những câu nói về gia đình nhỏ ngắn gọn bằng tiếng anh

4. Stt về gia đình nhỏ bằng tiếng anh thú vị

1. Family is like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song.

Dịch nghĩa: Gia đình giống như bản nhạc, có nốt thăng, nốt trầm, lúc vui, lúc buồn nhưng nó là bài hát tuyệt đẹp.

2. The strength of a nation derives from the integrity of the home.

Dịch nghĩa: Sức mạnh của một quốc gia xuất phát từ sự toàn vẹn của ngôi nhà.

3. A mother’s love for her child is like nothing else in the world. It knows no law, no pity, it dares all things and crushes down remorselessly all that stands in its path.

Dịch nghĩa: Tình yêu của một người mẹ đối với đứa trẻ của cô ấy không giống như bất cứ thứ gì khác trên thế giới. Nó không biết luật pháp, không thương hại, nó dám làm tất cả mọi thứ và nghiền nát vô cùng tất cả những gì đứng trong con đường của nó.

4. A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it.

Dịch nghĩa: Nhà không chỉ là nơi trú chân tạm thời: cái cốt lõi của mái ấm nằm ở trong tính cách của những con người sống ở trong ngôi nhà đó.

5. If you have a place to go, is a home. If you have someone to love, is a family. If you have both, is a blessing.

Dịch nghĩa: Nơi để bạn đi về, đó gọi là nhà. Người mà bạn yêu thương, gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai cái đó, bạn đã được ban phước lành.

Những câu nói về gia đình nhỏ bằng tiếng anh thú vị
Những câu nói về gia đình nhỏ bằng tiếng anh thú vị

Những bữa cơm chung, những cuộc trò chuyện nhỏ, và những lúc cùng nhau tận hưởng những điều giản dị là những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa. Hi vọng qua bài viết Những stt về gia đình nhỏ bằng tiếng anh hạnh phúc  sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *